Table of Contents Table of Contents
Next Page  11 / 64 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 64 Previous Page
Page Background

11

גליון 572

אבן שהם

w w w . s h o h a m . m u n i . i l

חוגגים ל”ג בעומר ושומרים על הסביבה:

מדורות צנועות – הבעירו מדורה קטנה לזמן קצר.

7

אסור לכרות עצים חיים ומתים.

7

הבעירו המדורה בתוך גומה באדמה, אותה תכסו לאחר מכן.

7

אין לשרוף במדורה מוצרי פלסטיק או צמיגים.

7

לא להשתמש בחומרים מאיצי התלקחות.

7

חשוב לכבות המדורה היטב.

7

אל תשאירו שיירי מזון ופסולת בשטח.

7

מדורות ניתן להבעיר רק בשטחים

שנבדקו ונמצאו מתאימים ובטוחים:

מודיעים פינת לפיד

7

רח’ לפיד מול תיבות הדואר

7

רחוב מודיעים מול גן מודיעים

7

אזורים אלו ינוקו מעשביה ויהיו בטוחים לשימוש.

7

לא תותר הבערת מדורות בשבילים ההקפיים של שהם.

7

מומלץ כי בכל מדורה יהיה ליווי של מבוגר.

7

תוכלו להחליף את מדורת ל”ג בעומר בפעילות ערכית בתחום מורשת

רוצים לחגוג קצת אחרת?

החג או בפעילות אתגרית. כל אשכול גנים או שכבת כיתות (א’-ג’), אשר יתארגנו למדורה משותפת, יקבלו

מהמועצה השתתפות כספית להפעלה.(ניתן לפנות למדרשת שהם לקבלת הצעות ורעיונות לפעילות).

אתהבקשות ישלהגישלאגףהחינוך, עדלתאריך 51.4.82. לפרטים: אגףהחינוך, טל’ 6703279-30. כלהקודם זוכה!

רק קרש אחד למדורה

מוצ"ש, 51.5.9,

משעה 00:02,

מועדון הספורט שוהם

קובי מימון בהופעה

הכניסה חופשית בהזמנות

האגודה

למען החייל

בישראל

צ

ב

א

ל

א

ר

ש

י

ל

ה

ה

ג

נ

ה

xbhx

סניף שהם

ערב הצדעה

לחיילי צה”ל,

בנות השירות הלאומי

ומתנדבי שנת שירות

יום הצדעה

לחיילי

המילואים ולמתנדבי

כוחות הביטחון

יום ו’, 51.5.51, משעה 00:31

מועדון הספורט שוהם

הפנינג לחיילים, למתנדבים ולבני

משפחותיהם.

הכניסה חופשית בהצגת תעודת

מילואים או מתנדב.

לפרטים

03-9723062