Table of Contents Table of Contents
Next Page  1 / 68 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 68 Previous Page
Page Background

המגזין של שהם וישוביי חבל מודיעין

אבן הם

238

גליון

ינואר 3102

שבט תשע"ג

03-9792216

w w w . e v e n s h o h a m . c o . i l

מרכז מסחרי שהם,

טל: 8797979-30

non_nira@bezeqint.net

שרותי הנהלת חשבונות

עצמאים, שותפויות וחברות

ייעוץ מס, החזרי מס לשכירים,

דוחות ומאזנים

לפרטים חייגו: 0055549-30

054-3188810 | 050-5505408

בבלעדיות

2,370,000

054-7727803

קוטג’ תחתון

5.5 חדרים

גינה 06 מטר

פינוי לקיץ

ראה פרסום עמ’

52

כיסוי נהג צעיר חינם

בביטוח רכב - ללוחמים קרביים

סניף שהם 0360379-30

משרד ראשי )ת"א( 1651165-30

www.cohav-shavit.co.il

אל תחדשו את הביטוח

בטרם קיבלתם הצעתנו

פתוחבשישישבת

כליוםהחלמ00:70עד00:42

טלפוןלמשלוחים5559979-30

Airport City

1

+

1

Airport City

*המבצעתקףבהצגתמודעהזו

פתוחבשישישבת

כליוםהחלמ00:70עד00:42

טלפוןלמשלוחים5559979-30

Airport City

1

+

1

Airport City

*המבצעתקףבהצגתמודעהזו

ראה פרסום בעמוד 75

יש עתיד

ליכוד ביתנו

העבודה

הבית היהודי

התנועה

מרצ

קדימה

עם שלם

ש"ס

עלה ירוק

בחירות 3102

אחוזי הצבעה גבוהים, נתוני הצבעה ביישובים

האנטנה ביער שוהם

נשארת במקומה

האם הפייסבוק גורם

לילדינו להיות יותר או פחות חברותיים?

אבני החושן ביום שאחרי המיצ"ב

הפקת לקחים ותהליכי העצמה

כך הצביעו תושבי שוהם

בבחירות 3102